بازدید کارشناسان آموزش و پرورش منطقه7

بازدید کارشناسان آموزش و پرورش منطقه 7 از کلاس های حضوری  دبستان 

مورخ 1401/01/16  با پایان تعطیلات نوروز و بازگشایی حضوری مدارس  . کارشناسان آموزش و پرورش منطقه 7 جهت بازدید کیفیت و نحوه برگزاری کلاس های حضوری در دبستان حضوربه عمل آوردند.

کارشناسان با دانش آموزان گفتگویی در خصوص نظرات و پیشنهادات نحوه برگزاری کلاس ها با رعایت اصول بهداشتی داشتند.

گزارش تصویری