جشن قرآن مهر ماه  1401
جشن قرآن دانش آموزان عزیز کلاس اولی
 
جشن آقران یکی از مهم ترین و زیباترین جشن ها برای کودکان است که برای آشنایی بیشترفرزندان با قرآن و فهمیدن اهمیت این راهنمای مکتوب الهی این روز را جشن میگیریم.
سپاس برای خداست خدایی که بی همتاست بخشنده و مهربان خالق هر دو جهان ما او را می پرستیم از او یاری می گیریم به ما عنایت نما ما را هدایت فرما راهی که راه خوبهاست
نه بد راه گمراهان ما بنده ی او هستیم وقتی تو غم اسیریم نشون بده راه راست نه راه زشت شیطان

گزارش تصویری