هفته تربیت بدنی

هفته تربیت بدنی

هفته تربیت بدنی همه ساله از26 مهر تا2 آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی
و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش برگزار می شود.
به همین منظور در حیاط مدرسه مسابقات ورزشی دارت و طناب کشی و.. بین همکاران و پرسنل دبستان برگزار شد . لحظات شاد و سلامتی با دانش آموزان سپری  کردند.

گزارش تصویری