معاینه بهداشت دانش آموزان

معاینه بهداشت دانش آموزان و بررسی پدیکلوز

معاینه موی سر دانش آموزان به منظور بررسی پدیکلوز و بررسی قد و وزن آنها توسط کارشناسان مرکز بهداشت تهران  انجام شد.

گزارش تصویری