اولین جلسه آموزگاران در سال تحصیلی 1401-1400

با هدف برنامه ریزی آموزشی و بررسی روند آموزش

با حضور کلیه ی همکاران اداری و آموزشی با هدف برنامه ریزی آموزشی و بررسی روند آموزش در سال تحصیلی جدید برگزار گردید .

 

گزارش تصویری