محاسبات ذهنی با چرتکه

آشنایی با فعالیت های کلاس چرتکه : چرا چرتکه را انتخاب کرده وآموزش می دهیم ؟