جشن تکلیف 1401

برگزاری جشن تکلیف دختران کلاس سوم

اکنون که به سن تکلیف رسیده ام ، خوشحالم و با تو پیمان می بندم نمازهایم را خوانده و واجبات دینم را انجام دهم .

لباس زیبای تکلیف الهی بر قامتت ای نوشکفته ی عبادت مبارک.

جشن تکلیف ، سر فصل بهار عمر است. از بذری که در این فصل می افشانی و

نهالی که می نشانی ، چنان مراقبت کن که یک عمر میوه صالحات و حسنات به بار آورد. با آغوش باز به استقبال فصلی برویم که نسیم فرمان خدا ، دل را حیات می بخشد و افتخار تکلیف و انجام اوامر الهی ،شخصیت معنوی ما را شکل می دهد.

گزارش تصویری