جهت نصب اپلیکیشن مدبر به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.behsamanco.com/App/