برنامه مهارتهای زندگی مشتمل بر چندین مهارت اصلی و اساسی هستند که عبارتند از:
-توانایی آگاهی از خود .
-توانایی تصمیم گیری.
-توانایی برقراری رابطه مؤثر.
-توانایی مقابله با هیجانها .
-توانایی تفکر خلاق.
-توانایی همدلی با دیگران.
-توانایی حل مسئله .
– توانایی برقراری رابطه بین فردی سازگارانه.
-توانای تفکر انتقادی .
توانایی خودآگاهی
خودآگاهی توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس ها و انزجار هاست . رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قراردارد یا نه و این معمولاً شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.
توانایی همدلی
همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را ، حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ، درک کند همدلی به فرد کمک
می کند تا بتواند انسان های دیگر را ، حتی وقتی با آن ها بسیار متفاوت است بپذیرد و به آن ها احترام بگذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر ، منجر می شود.
توانایی تصمیم گیری
این توانایی به فرد کمک می کند تا به تحو مؤثرتری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری کند.اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری نمایند. جوانب مختلف انتخاب ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند ، مسلماً در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.
توانایی حل مسئله
این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثری مسائل زندگی را حل نماید ، مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فساد اجتماعی منجر می شود.
توانایی برقراری ارتباط مؤثر
این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ جامعه موقعیت خود را بیان نماید. بدین معنی که فردبتواند نظرات ، عقاید ، خواسته ها و نیازهای خود را ابزار و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران در موقع ضروری ، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.
توانایی روابط بین فردی
این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با دیگران ، کمک می کند ، یکی از این موارد ، توانایی ایجاد و ابقای روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی ، برقراری روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع مهم حمایت اجتماعی و قطع روابط اجتماعی ناسالم ، نقش بسیار مهمی دارد.
توانایی مقابله با هیجان ها
این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد ، نحوه تأثیر هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان بدهد. اگر با حالات هیجانی ، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجانات تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهند گذاشت و برای سلامت ، پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.
توانایی مقابله با استرس
این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آن ها بر فرد است . شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود ، فشار و استرس را کاهش دهد.